Program Pracowni Ceramicznej

Instruktor:  Paulina Pilcek

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach w/w pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w makro i mikro społeczeństwie, jak również pomoc w zdobywaniu umiejętności i ukształtowaniu postaw, które są niezbędne do życia autonomicznego i przejawiania zachowań prospołecznych.
Główny nacisk programu pracowni będzie położony na umiejętności i predyspozycje uczestnika, jak również winien uwzględnić potrzeby indywidualne zdolności każdego
z podopiecznych w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności lub zadań.
Podczas zajęć na pracowni metody terapii będą dobierane odpowiednio do indywidualnych możliwości podopiecznych.

Wśród licznych zadań spoczywających na pracowni ceramiki i umiejętności społecznych będą:

  • garncarstwo i ceramika (za pomocą modelowania ręcznego i koła garncarskiego);
  • rzeźba (z wykorzystaniem masy plastycznej tj. glina);
  • dekoratorstwo i zdobnictwo;
  • nauka samoobsługi w życiu codziennym;
  • wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych;
  • nauka poprawnych wypowiedzi z uwzględnieniem zasad umiejętnego czytania i pisania;
  • kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
  • przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
  • kształtowanie empatii;
  • tworzenie nawyków prozdrowotnych (np. modelowanie wizyty u lekarza, zasady zachowania w sytuacji choroby itp.).

Poprze wykorzystanie różnych metod z zakresu ergoterapii i arteterapii, w tym: wyrabianie garnków, dzbanów i wazonów, tworzenie różnorodnych przedmiotów ceramicznych i ich zdobienie, uczestnicy będą ćwiczyli precyzję i dokładność, niezbędną podczas pracy. Zajęcia mają także na celu rozwinięcie następujących predyspozycji: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja przestrzenna oraz poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej itp.