PROGRAM PRACOWNI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Terapia zajęciowa w pracowni kompetencji społecznych ukierunkowana jest na uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestnika oraz jego zdolności w taki sposób, aby efektywnie wywiązywał się z powierzonych zadań. Głównym celem w pracowni kompetencji społecznych jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie oraz zwiększanie zaradności życiowej uczestników. Ponadto obniżanie napięcia i lęku wynikającego z funkcjonowania w społeczeństwie.
Wśród zadań realizowanych w pracowni kompetencji społecznych znajdują się:
• nauka komunikacji alternatywnej dla uczestników całkowicie i częściowo pozbawionych zdolności mówienia lub których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych, aby móc porozumiewać się w sposób satysfakcjonujący zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi:
• nauka stosowania znaków manualnych, przestrzenno – dotykowych oraz graficznych dla uczestników z zaburzeniami ekspresji językowej (gesty i symbole makatonu, piktorgramy)
• nauka poprawnych wypowiedzi z uwzględnieniem indywidualnych możliwości:
• podtrzymywanie umiejętności zdobytych podczas wcześniejszej edukacji;
• niwelowanie zaburzeń rozwoju interakcji społecznych,
komunikacji społecznej, zaburzeń rozwoju wyobraźni i rozumienia sytuacji społecznych;
• kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
• przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
• kształtowanie czynności samoobsługowych oraz modelowanie nawyków prozdrowotnych (np. modelowanie wizyty u lekarza, zasady zachowania w sytuacji choroby itp.);
• doskonalenie realizacji stawianych obowiązków.
Główne metody pracy stanowią: elementy terapii behawioralnej i integracji sensorycznej, komunikacja wspierająca i alternatywna. Ponadto metoda małych kroków i stopniowania trudności. Ważny aspekt stanowi również powtarzalność, która daje poczucie bezpieczeństwa, ułatwia rozwój uczestnika i prowadzi do efektywnej socjalizacji.
W pracowni kształtowane są umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz szeroko pojęta nauka logicznego myślenia, tworzenia prawidłowych relacji wśród uczestników, rozpoznawania swoich emocji, radzenia sobie z nowymi sytuacjami społecznymi, kształtowania umiejętności percepcji. Uczestnicy terapii wykonują ćwiczenia grafomotoryczne, uczą się pisowni liter, liczb, próbują wykonywać podstawowe działania matematyczne. Pracownia kompetencji społecznych to także miejsce, w którym uczestnicy uczą się posługiwania zegarem, odczytywania minut, godzin. Ponadto kształtują umiejętności nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania. Odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabiania właściwych postaw i zachowań w trudnych sytuacjach. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia.
Pracownia stwarza możliwość jak najlepszego wykorzystania indywidualnego potencjału rozwojowego uczestników, poprzez pozytywne wzmacnianie oraz wyławianie predyspozycji do rozwijania poszczególnych umiejętności.
Okolicznościowo uczestnicy pracowni kompetencji społecznych wspomagają inne pracownie warsztatu terapii w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Skip to content