Program Pracowni Multimedialno-Poligraficznej

Instruktor: Arkadiusz Gontowski

Działalność pracowni multimedialno – poligraficznej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromem możliwości edukacyjnych i poznawczych, jakie daje komputer oraz pozostałe urządzenia będące na wyposażeniu pracowni, m.in.: drukarki, ksero, laminarka, skaner, gilotyna, bindownica, itp.

Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności związanych z obsługą komputera oraz sprzętu komputerowego, jak również naukę korzystania z programów komputerowych oraz wyszukiwania niezbędnych informacji z internetu, co również ma duży wpływ na indywidualny rozwój podopiecznego.

Uczestnicy podczas pracy przy komputerze rozwijają swoją sprawność manualną, m.in. poprzez konieczność posługiwania się myszką, klawiaturą, jak również wpływaja na poprawę koordynacji wzrokowo – słuchowej.

Główny nacisk położony jest na umiejętności i predyspozycje uczestników, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego z podopiecznych w taki sposób, aby potrafili wywiązać się z powierzonych zadań i czynności.

Wśród zadań, jakie stawia przed sobą pracownia multimedialno – poligraficzna jest opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę polegającą na przygotowaniu felietonów, reportaży itp. w formie audycji telewizyjnych.

Podczas zajęć uczestnicy nabywają, doskonalą i wykonują wiele zadań, do których należy:

  • aktualizowanie informacji na stronie internetowej;
  • sprawdzanie i wysyłanie poczty e-mailowej;
  • przegrywanie płyt CD;
  • kserowanie i skanowanie dokumentów;
  • przygotowywanie treści zaproszeń na organizowane imprezy okolicznościowe oraz podziękowania, dyplomy, wizytówki, kalendarze itp.,
  • uczą się również bindowania i laminowania.Uczestnicy podczas zajęć uczą się współdziałania w grupie oraz wzajemnej pomocy. Takie działania wpływają na większą obowiązkowość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania oraz utrzymania porządku w miejscu pracy, jak również dbanie o materiały.Wiodącą metodą stosowaną w pracowni multimedialno – poligraficznej jest metoda pozytywnych wzmocnień, najczęściej wzmocnienia te mają charakter społeczny, np.: nagradzanie wysiłków poprzez stosowanie pochwał, dobrego słowa i uśmiechu.

    W celu podwyższenia umiejętności samoobsługi utrwalane są nawyki do których należą: dbałość o higienę osobistą, mycie rąk przed i po posiłku, jak również po wykonaniu pracy, samodzielne ubieranie i rozbieranie się.

    Oprócz w/w zajęć prowadzone są również treningi, do których należą: nawiązywanie relacji, prowadzenie rozmowy oraz podtrzymywanie kontaktu, aktywne słuchanie, asertywność itp.

Skip to content