Program Pracownia Artystyczna

Instruktor: Magdalena Magalska

W oparciu o indywidualne programy rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników w pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii i technikami relaksacyjnymi.

Na zajęcia te składają się:

  • muzykowanie głosem (wspólne śpiewanie piosenek w oparciu o poznawany repertuar muzyczny, ćwiczenie aparatu głosowego, mowy i dykcji);
  • wspólne muzykowanie z wykorzystaniem Instrumentarium C. Orfa (gra na instrumentach perkusyjnych), oraz nauka podstaw gry na instrumentach klawiszowych (keyboard);
  • zajęcia ruchowe przy muzyce (zabawy muzyczno – ruchowe kształtujące świadomość ciała i przestrzeni prawej i lewej strony i ogólnej koordynacji. Zabawy ruchowe w oparciu o program edukacji zintegrowanej KLANZA z zastosowaniem chusty KLANZA; wykorzystanie zasad Weroniki Sherbone, zajęcia kształtujące znajomość podstawowych kroków i układów tanecznych, tańców integracyjnych oraz popularnych tańców narodowych i elementów tańca latynoamerykańskiego,
  • zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem przedmiotu „sztuka” – słuchanie muzyki oraz jej ilustracja, rysowanie wierszy, rozwijanie wrażliwości i gustu muzycznego poprzez kontakt z różnymi gatunkami.

Program pracowni oparty jest także na rozwijaniu umiejętności aktorskich uczestników, na które składają się:

  • zajęcia recytatorskie w oparciu o opracowane scenariusze okolicznościowe i udział uczestników w licznych imprezach kulturalnych, prace te dotyczą nauki recytacji wierszy, życzeń, rytmiczne recytowanie tekstu pod względem fonetycznym ze zróżnicowaniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu z jednoczesnym kształceniem umiejętności pisania, czytania i liczenia;
  • nauka ruchu scenicznego (teatroterapia, choreoterapia), mowa ciała , praca nad mimiką twarzy i gestykulacją;
  • wykorzystanie nabytych umiejętności na scenie w roli „aktorów” i „wokalistów” w opracowanych wspólnie scenkach, skeczach teatralnych, prezentacjach Mini Playback Show i występach teatralnych;
  • rozwijanie działań twórczych uczestników, improwizacji, własnej prezentacji, obycia scenicznego.Wszystkie wykorzystane formy kontaktu uczestników ze sztuką tj. muzyka, plastyka i teatrem pozwalają im na możliwość rozwijania „ukrytych” możliwości i zdolności twórczych u podopiecznych.Zajęcia w pracowni muzyczno – teatralnej nie tylko umuzykalniają uczestników, a także kształcą koncentrację i podzielność uwagi, kształtują umiejętność słuchania i obcowania z różnymi dziedzinami sztuki.Ze względu na zespołowy sposób realizacji zajęć (wspólne muzykowanie, występy aktorskie program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości i wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umiejętność wzajemnej współpracy w grupie.