Statut

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TO – MY” w Grudziądzu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SPON „TO-MY”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Grudziądz i województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393) oraz na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej wszystkich jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenie może również korzystać z pomocy wolontariuszy.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych.

Rozdział II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 4

Celami i zadaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” jest:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:-

– rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością;

– aktywizacja społeczno-zawodowa;

– reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów;

– organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością;

– tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, osobowego rozwoju dla osób niepełnosprawnych oraz dogodnych warunków i przystosowania miejsc do pełnej samorealizacji;

– włączenie osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin do aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych;

– zapobieganie patologii społecznej w środowiskach osób niepełnosprawnych;

– działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

– uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami.

2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Ochrona i promocja zdrowia.

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy.

5. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

6. Powoływanie i organizowanie placówek, ośrodków, świetlic środowiskowych itp. zgodnie z potrzebami środowisk osób niepełnosprawnych.

7. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

8. Pozyskiwanie partnerów źródeł finansowania Stowarzyszenia, w tym z programów pomocowych.

9. Promocja miasta Grudziądza.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz innych placówek mających na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością.
 2. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Organizowanie zajęć sportowych oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzone przez specjalistów, terapeutów i wolontariuszy.
 4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem.
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych oraz innych form organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku oraz wyjazdów rekreacyjnych.
 7. Promowanie wszelkich form integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem oraz popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób niepełnosprawnych.
 8. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz placówkami i osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
 9. Prowadzenie form indywidualnego wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu, m.in.: mieszkalnictwa wspomaganego, szkolenia zawodowego przygotowującego do podjęcia pracy oraz zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.
 10. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej, poprzez organizowanie konferencji, warsztatów itp. dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, jak również członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.
 11. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, jak również wystaw, kiermaszy itp.
 12. Promowanie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością.
 13. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie mieszkalnictwa wspomaganego.
 14. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzinom, w szczególności:
  – grup samopomocowych;
  – grup wsparcia;
  – usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim oraz w sytuacjach kryzysowych;
  -placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu;
  -informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.
 15. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 16. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 17. Tworzenie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnej.
 18. Tworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
 19. Promowanie Stowarzyszenia i miasta Grudziądza poprzez udział w konkursach, festiwalach oraz imprezach artystycznych i zawodach sportowych na poziomie międzymiastowym oraz międzywojewódzkim.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.52.Z – pozostałe formy edukacji artystycznej,
  85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  85.60 Z – działalność wspomagająca edukację,
  86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  88.99 Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  87.20.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  88.10.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
  90.01.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  91.01.A – działalność bibliotek,
  93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego:85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.52.Z – pozostałe formy edukacji artystycznej,
  85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  85.60 Z – działalność wspomagająca edukację,
  86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  88.99 Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  87.20.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  88.10.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
  90.01.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  91.01.A – działalność bibliotek,
  93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych,

4. Podopiecznych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc rzeczową, merytoryczną lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
 2. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia w czasie Walnych Zebrań,
 3. Uczestnictwa we wszystkich pracach, zebraniach oraz imprezach prowadzonych lub organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Korzystania z form pomocy prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z jego statutowymi celami.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach członków,
 3. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Regularnie wpłacać składki członkowskie.

§ 13

Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyboru władz Stowarzyszenia.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkiem podopiecznym Stowarzyszenia staje się każda osoba z niepełnosprawnością, która wypełni kartę informacją. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo kartę informacyjną, wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Członek podopieczny nie bierze udziału w wyborach władz Stowarzyszenia oraz nie uczestniczy w podejmowaniu uchwał.

Członek podopieczny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Korzystania z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia;
 2. Udziału w różnego rodzaju działalności Stowarzyszenia;
 3. Czynnego udziału w szeroko pojętej rehabilitacji.
 4. Członkowie podopieczni mają obowiązek opłacania składek członkowskich.

§ 15

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Zgonu członka,
 2. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie do Zarządu,
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 6-miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za popełnienie przestępstwa,
 5. Działalności na szkodę Stowarzyszenia.
 6. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu, w terminie 30 dni, które składane jest do Walnego Zebrania Członków.
 8. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad.
 9. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Ustalanie kierunku i uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia.

Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz odwołania ich członków.

Ustalenie wysokości składek członkowskich.

Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Nadanie członkowi godności członka honorowego.

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może powołać:

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna,

lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia raz w roku zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków – jest to zebranie sprawozdawcze, natomiast co 4 lata Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków – jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50 % uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne, jednakże na wniosek 1/3 liczby członków, może być tajne.

§ 19

O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem: na piśmie, telefonicznie, bądź mailowo.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członek. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalenie propozycji porządku obrad.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie ewidencji członków.

Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

§ 22

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek Zarządu przez niego upoważniony.

Zebrania Zarządu obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, skład Zarządu uzupełnia się w drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest powoływana przez Walne Zebranie Członków.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Spośród wybranych członków Komisji, wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej (zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4) nie mogą być:

członkami organu zarządzającego, nie pozostają z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli z całokształtu działalności Stowarzyszenia.

Przedstawienie Zarządowi wniosków i uwag z przeprowadzonej kontroli.

Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień.

Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Zarządu.

Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

Nieruchomości.

Ruchomości.

Fundusze.

§ 28

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) Składki członkowskie.

b) Darowizny, zapisy i spadki.

c) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty bankowe.

d) Wpływy z działalności statutowej.

e) Dochody z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe. W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Stowarzyszenie zakazuje się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku dla członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 29

Do podpisywania wszelkiego rodzaju pism, dokumentów oraz wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia uprawnione są osoby: Prezes lub Wiceprezes.

§ 30

Do podpisywania dokumentów bankowych, zaciągniętych zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu. Postanowienia końcowe.

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje wyłącznie Walne Zebranie Członków w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.

 

§ 32

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie Członków.

 

§ 33

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Skip to content